หัวขัอสัมมนา

  • เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆหลากหลายท่าน

    ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ตามหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพิ่มความสามัคคี

  • ละลายพฤติกรรม ปลูกจิตสำนึกในองค์กร

  • วิทยากรพัฒนาบุคคลากรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

  • วิทยากรบรรยายโครงการ “ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น”

  • วิทยากรโครงการ “พัฒนาไอทีสู่อาเซียน”

  • วิทยากร กลุ่ม อสม  พัฒนาศักยภาพ สตรี